Levensverzekeringen

Zorgverzekering

Een zorgverzekering is een verzekering tegen ziektekosten. Dat zijn de kosten van medicijnen, van bezoek aan de huisarts of aan een specialist in het ziekenhuis. Iedere inwoner van Nederland, met uitzondering van beroepsmilitairen en vrijwillige gemoedsbezwaarden, is verplicht een zorgverzekering af te sluiten. De zorgverzekeraars zijn verplicht om iedere verzekerde te accepteren voor de basisverzekering.

Een zorgverzekering kent verschillende onderdelen:

 • de basisverzekering
 • de aanvullende verzekering
 • de tandartsverzekering

De dekking van de basisverzekering wordt ieder jaar vastgesteld door de overheid. Met de basisverzekering bent u verzekerd voor de kosten van:

 • de huisarts
 • geneesmiddelen
 • medisch specialisten
 • verloskundigen
 • verblijf in het ziekenhuis

De dekking van de aanvullende en de tandartsverzekering wordt door de zorgverzekeraar zelf bepaald. Denk hierbij aan fysiotherapie, alternatieve geneeswijzen, brillen en tandheelkundige hulp.

De basisverzekering kent een vaste dekking. Toch worden er verschillende soorten polissen aangeboden:

 • een restitutiepolis. Deze heeft de volgende kenmerken:
  • U bent volledig vrij in de keuze van een medisch specialist of ziekenhuis
  • U moet de kosten zelf voorschieten. Daarna stuurt u de rekening naar de zorgverzekeraar waarna de kosten aan u wordt uitbetaald.
 • een naturapolis. De kenmerken zijn:
  • U moet kiezen uit een lijst van zorgaanbieders waarmee de zorgverzekeraar afspraken heeft gemaakt.
  • De kosten worden rechtstreeks ingediend bij de zorgverzekeraar.

Ondanks dat de dekking van alle basisverzekeringen gelijk is, betaalt niet iedereen evenveel premie. Alleen verzekerden van 18 jaar en ouder betalen voor de basisverzekering. Kinderen van 17 jaar en jonger zijn gratis verzekerd op de polis van hun ouders. Naast de premie betalen de meeste verzekerden via de werkgever een bijdrage die afhankelijk is van de hoogte van het inkomen. Mensen met een laag inkomen kunnen in aanmerking komen voor zorgtoeslag van de Belastingdienst.

Ieder jaar kunt u wisselen van verzekeraar. Dat kan alleen per 1 januari van het nieuwe jaar. Wilt u een andere verzekering afsluiten, dan moet u de oude verzekering opzeggen vóór 1 januari van het komende jaar. U heeft tot uiterlijk 1 februari de tijd om een nieuwe verzekering af te sluiten. Het is belangrijk dat u de oude zorgverzekering opzegt onder voorbehoud van acceptatie bij de nieuwe verzekeraar. Dit geldt alleen voor de aanvullende verzekeringen. De basisverzekering kent een acceptatieplicht.

Ongevallen- en invaliditeitsverzekering

Een ongevallenverzekering kan meestal als extra dekking worden meeverzekerd bij een auto- of motorverzekering. Bij een autoverzekering heet deze dekking dan ‘Ongevallen inzittenden’ en bij een motorverzekering ‘Ongevallen opzittende’. Ook buiten het verkeer kunt u te maken krijgen met een ongeval. Daarom kan deze verzekering ook als losstaande verzekering worden afgesloten.

De ongevallenverzekering kent een vaste uitkering voor de in- of opzitten den bij:

 • Overlijden
 • Blijvende invaliditeit

De verzekerde bedragen worden van te voren vastgesteld, in overleg met de verzekeraar. Ze worden vermeld in de polis. Bij tijdelijke of gedeeltelijke invaliditeit hangt het van de polisvoorwaarden af hoeveel er uitgekeerd wordt. Dit is per maatschappij verschillend. De ongevallenverzekering keert nooit meer uit dan in de polis is vermeld.

Medische kosten of tandartskosten
U kunt medische kosten of tandartskosten meestal meeverzekeren. Dat kan tot een tot een bepaald maximum. Deze kosten krijgt u alleen vergoed wanneer ze door een ongeval zijn ontstaan. Ook uw ziektekostenverzekering kan (een deel van) deze kosten dekken. Een extra dekking kan dan tot dubbele verzekering en dus dubbele premie leiden.

Let op wat een verzekeraar onder een ongeval verstaat, als u de polisvoorwaarden van diverse verzekeraars gaat vergelijken. De definitie van een ongeval staat in de polisvoorwaarden. Iedere verzekeraar kan zijn eigen interpretatie hebben. Denk bijvoorbeeld aan verdrinking, vergiftiging of spit.

Bij de meeste verzekeraars is de definitie van een ongeval als volgt: ‘Op het lichaam inwerkend geweld dat van buitenaf wordt uitgeoefend en een plotseling karakter heeft, dat het rechtstreekse gevolg is van een ongeval en dat medisch vast te stellen is’. Vanwege het vaak onduidelijke karakter van een ongeval definitie vermelden de polisvoorwaarden de in- en uitsluitingen.

Gliedertaxe
De Glieder taxe (ledemaatbelasting) is een overzicht van het lichaam dat per lichaamsdeel aangeeft in hoeverre iemand arbeidsongeschikt is als dat lichaamsdeel niet meer functioneert (of geamputeerd is). Bij blijvende invaliditeit bepaalt dit de hoogte van de uitkering. De uitkering wordt bepaald door het percentage van de Glieder taxe te vermenigvuldigen met het verzekerde bedrag. Het aantal benoemde lichaamsdelen en het percentage kan per maatschappij verschillen. U vindt dit terug in de polisvoorwaarden.

Voorbeeld: het verzekerd bedrag bij blijvende invaliditeit is € 50.000,-. De verzekerde verliest zijn been na een skiongeluk. In de Glieder taxe is voor een been 70% vastgesteld. Dat betekent dat de verzekerde (70% van € 50.000,-) € 35.000,- krijgt uitgekeerd.

Premie
De premie voor een ongevallenverzekering is meestal laag. De premie wordt vooral bepaald door

 • de hoogte van de verzekerde bedragen bij overlijden en bij invaliditeit
 • af te sluiten dekkingen.


Uitsluitingen

De verzekeringsmaatschappij keert niet altijd uit. Bijvoorbeeld in onderstaande situaties:

 • Als het ongeval ontstaan is door alcohol- en/of drugsmisbruik
 • Als er opzet in het spel is
 • Als het ongeval ontstaan is tijdens het plegen van een misdrijf
 • Ongevallen als gevolg van oorlogshandelingen, atoomkernreacties of molest
 • Ongevallen bij sommige gevaarlijke sporten
 • Als het ongeval is veroorzaakt met goedkeuring van iemand die daarbij belang heeft

Werkloosheid- en arbeidsongeschiktheidsverzekering

Werkloos of arbeidsongeschikt worden heeft financiële gevolgen. U heeft dan onzekerheid over de hoogte en continuïteit van uw inkomen. Uw maandelijkse lasten moet u blijven betalen. U loopt het risico dat u hierdoor betalingsproblemen krijgt. Daarom zijn er werkloosheid- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen om het wegvallen van inkomen op te verzekeren.

Zelfstandig ondernemer
Sinds augustus 2004 heeft de overheid voor zelfstandig ondernemers geen regeling meer voor sociale verzekeringen bij arbeidsongeschiktheid. De enige regeling waarvoor u in aanmerking kunt komen is de bijstand. Als u arbeidsongeschikt raakt door een ongeval of ziekte, kunt u uw bedrijf misschien niet meer runnen. Dit kan van tijdelijke aard zijn, maar misschien ook voor de rest van uw leven. In ieder geval zult u in die periode weinig of geen inkomsten hebben. Misschien heeft u een bedrijfsreserve waaruit u (tijdelijk) uw gederfde inkomsten kunt aanvullen. Om financiële risico’s te vermijden kunt u zich hier tegen verzekeren.

Werknemer in loondienst
Als u arbeidsongeschikt of werkloos raakt zijn de financiële gevolgen vaak niet te overzien. In tegenstelling tot een zelfstandig ondernemer ontvangt u bij aanvang van de arbeidsongeschiktheid nog twee jaar inkomen van uw werkgever voor ten minste 70%. Daarna kan een vervolguitkering van toepassing zijn. Dit hangt van diverse factoren af. Bij werkloosheid kunt u een tijdelijke uitkering krijgen, waarvan de duur afhangt van uw arbeidsverleden. Daarna komt u in de bijstand. Bekijk ook onze themapagina’s ‘Arbeidsongeschikt’ en ‘Ontslag’. Ook als werknemer kunt u zich verzekeren tegen inkomensdalingen door arbeidsongeschiktheid of werkloosheid.

Premie
Een werkloosheidsverzekering (of arbeidsongeschiktheidsverzekering) sluit u zelf af. In sommige gevallen sluit de werkgever een arbeidsongeschiktheidsverzekering af. De premie van een arbeidsongeschiktheidsverzekering is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting (u moet wel inkomstenbelasting betalen over de uitkering). De hoogte van de premie wordt bepaald door:

 • Uitkeringsdrempel
  De mate van arbeidsongeschiktheid waarbij u een uitkering wenst te ontvangen.
 • Wachttijd
  De periode vanaf het begin van de arbeidsongeschiktheid / werkloosheid. In deze periode ontvangt u nog geen uitkering ontvangt.
 • Looptijd van de uitkering
  U kunt kiezen voor een korte of een langlopende uitkering (bijvoorbeeld tot aan uw pensioendatum).
 • Hoogte van het verzekerde inkomen of bedrag
  Meestal wordt het inkomen verzekerd tot 80% van het laatstverdiende inkomen, andere percentages zijn ook mogelijk. Het is ook mogelijk om een bepaald bedrag te verzekeren.
 • Indexatie
  De hoogte van de uitkering kan aangepast worden aan de jaarlijkse inflatiecorrectie.
 • Leeftijd
  De kans op arbeidsongeschiktheid of werkloosheid is hoger naarmate u ouder wordt.

Let op! Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen worden soms aangeboden met een lange looptijd van wel tien jaar. De verzekering is niet tussentijds op te zeggen of te wijzigen, bijvoorbeeld als uw inkomen verandert. Ook zijn er arbeidsongeschiktheidsverzekeringen die alleen bij ernstige langdurige aandoeningen uitkeren. Daarom is het belangrijk om goed advies in te winnen. Wij bekijken graag welke verzekering het beste bij uw situatie past.

Vangnetverzekering
Deze verzekering is bedoeld voor startende ondernemers met een moeilijk verzekerbaar risico. Vaak gaat het om ondernemers waarbij de verzekerde al kampt met medische problemen. Hierdoor is het niet mogelijk een gewone arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten, of de premie ervan  is zeer hoog. Vraag ons naar de voorwaarden en mogelijkheden van de vangnetverzekering.

Uitvaartverzekering

Uw uitvaart is iets waar u niet elke dag bij stil staat. Toch is het belangrijk om van tijd tot tijd na te denken over uw uitvaart en uw persoonlijke wensen daarbij. U kunt vooraf uw persoonlijke wensen bespreken. Denk daarbij aan:

 • de keuze tussen begraven of cremeren
 • de as bestemming
 • een begrafenis in uw geboorteland – het graf(monument)
 • het vervoer van de nabestaanden tijdens de uitvaart

Hiermee neemt u de emotionele en financiële zorg van uw nabestaanden uit handen.

De kosten van een uitvaart zijn hoog: ze bedragen al gauw € 7.500. Het is verstandig dit bedrag van uw spaargeld te reserveren. U kunt daarbij gebruik maken van een speciale fiscale vrijstelling voor spaargeld in box 3. Als u weinig spaargeld heeft, of uw spaargeld wilt reserveren voor meer dagelijkse uitgaven, kunt u gebruik maken van een uitvaartverzekering. Hiermee treft u direct een voorziening  waarmee alle zaken rond uw uitvaart worden geregeld.

Een uitvaartverzekering kan gesloten worden door:

 • betaling van een bedrag in één keer (koopsom) of
 • een periodieke premie gedurende een bepaalde periode.

In beide scenario’s bent u levenslang verzekerd voor de kosten van uw uitvaart.

Als u alle details vooraf wilt vastleggen, is een uitvaartverzekering bij uitstek geschikt voor u. Hiermee legt u vooraf al uw specifieke wensen vast. U kunt ervoor kiezen om de uitvaartverzorger te noemen die uw wensen gaat uitvoeren. U kunt er ook voor kiezen om alleen het bedrag dat u nodig heeft voor uw uitvaartwensen te verzekeren.

Levensverzekering

Levensverzekeringen zijn er in vele soorten en maten. In grote lijnen zijn drie soorten levensverzekeringen te onderscheiden:

 • Overlijdensrisicoverzekering
 • Kapitaalverzekering
 • Lijfrenteverzekering

Overlijdensrisicoverzekering

Met een overlijdensrisicoverzekering kunt u een bepaald bedrag verzekeren dat wordt uitgekeerd wanneer de verzekerde persoon komt te overlijden. De verzekering zorgt ervoor dat nabestaanden niet in financiële problemen komen na bijvoorbeeld het overlijden van de kostwinner. Een overlijdensrisicoverzekering wordt vaak afgesloten bij het afsluiten van een hypotheek. Met de uitkering van de verzekering kunt u de hypotheek volledig of gedeeltelijk aflossen. Dit is afhankelijk van het verzekerde bedrag bij overlijden. De nabestaanden blijven hierdoor niet achter met te hoge hypotheeklasten doordat een inkomen is weggevallen. Zij kunnen hierdoor onbezorgd in de woning blijven wonen.

Kapitaalverzekering
Een kapitaalverzekering biedt u de mogelijkheid om gedurende een periode een kapitaal op te bouwen. Een kapitaalverzekering sluit u af gedurende een bepaalde periode. De premie kan per maand, kwartaal, half jaar of per jaar worden betaald. Met deze premie bouwt u het bedrag op dat u op de einddatum wenst te ontvangen. Voordat u de verzekering afsluit wordt berekend welk bedrag u aan premie moet betalen om aan het einde van de looptijd het gewenste bedrag bijeen te krijgen. Een kapitaalverzekering wordt vaak afgesloten voor de aflossing van een hypotheek. Onze adviseur kan u precies uitleggen aan welke voorwaarden de verzekering moet voldoen.

Ook  voor andere toekomstige grote uitgaven kan een kapitaalverzekering een oplossing bieden. Bij de meeste kapitaalverzekeringen heeft u ook de mogelijkheid om het risico van overlijden gedurende de looptijd mee te verzekeren. Dit noemen we dan een gemengde verzekering. De verzekering keert dan, op einddatum van de verzekering of tijdens de looptijd in geval van overlijden, altijd uit..

Er zijn verschillende soorten kapitaalverzekeringen, maar grofweg kunnen we twee soorten onderscheiden:

 • Traditionele verzekeringen
 • Beleggingsverzekeringen

Traditionele levensverzekering
Bij een traditionele levensverzekering bepaalt u vooraf welk bedrag u op de einddatum wenst te ontvangen. Bij de meeste traditionele verzekeringen wordt 60% van het bedrag gegarandeerd. Het overige deel wordt bepaald door de jaarlijkse winstbijschrijving in de verzekering. Bij traditionele levensverzekeringen deelt u mee in de winst van de verzekeraar. De winstbijschrijving in uw verzekering wordt jaarlijks bepaald. Het uit te keren kapitaal op einddatum kan hierdoor lager of hoger zijn dan bij aanvang bepaald.

Beleggingsverzekering
Bij een beleggingsverzekering wordt de premie, die u tijdens de looptijd van de verzekering betaalt, voor u belegd in één of meerdere beleggingsfondsen. Vooraf wordt, samen met uw adviseur, bepaald in welke beleggingsfondsen u wenst te beleggen. De hoogte van de premie wordt berekend op basis van het bedrag dat u op de einddatum wenst te ontvangen, de looptijd en het verwachte rendement van de beleggingsfondsen. Aan het einde van de looptijd van de verzekering worden de beleggingen verkocht en wordt de opbrengst uitgekeerd. U bent ten aanzien van de hoogte van de uitkering op de einddatum afhankelijk van het behaalde rendement met de beleggingsfondsen. De uitkering kan hierdoor lager maar ook hoger zijn dan het bedrag dat u vooraf heeft bepaald.

Lijfrenteverzekering
Een lijfrenteverzekering biedt u de mogelijkheid om een tekort in uw pensioeninkomen aan te vullen. Gedurende de periode voor uw pensioen betaalt u maandelijks of eenmalig een premie. Vooraf wordt berekend welk bedrag (kapitaal) u op de pensioendatum nodig heeft om uw inkomen na pensioen aan te vullen. Met de premie die u voor de pensioendatum betaalt, wordt het bedrag tot de pensioendatum opgebouwd. Zodra u met pensioen gaat kunt u het opgebouwde bedrag over een aantal jaren of voor de rest van uw leven laten uitkeren.

Indien u kunt aantonen dat u te weinig pensioen via uw werkgever heeft opgebouwd is de premie onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar van uw inkomen. Hierdoor betaalt u minder inkomstenbelasting. Over de uitkeringen die u na uw pensioen ontvangt moet u dan wel inkomstenbelasting betalen. Echter, u betaalt dan minder belasting omdat u als gepensioneerde in een lagere belastingschijf zit.

Heeft u een vraag over uw bestaande verzekering of wilt u meer informatie over bovenstaande verzekeringen? Neem dan gerust contact met ons op.