Recht en aansprakelijkheid verzekeringen

Rechtsbijstandverzekering

Gelijk hebben en gelijk krijgen is niet vanzelfsprekend. Veel kan vooraf worden geregeld met behulp van leveringsvoorwaarden en contracten. Als het achteraf fout gaat en een klant besluit niet te betalen staat u er als ondernemer veelal alleen voor. Tijd die u liever anders had besteed.

Het is mogelijk vooraf een afweging te maken juridische hulp in te kopen als er praktisch nog niets aan de hand is. U kunt gebruik maken van een rechtsbijstandverzekering. Hierdoor bent u verzekerd tegen allerlei onvoorziene situaties.

In het bedrijfsleven zijn er veel bedrijfsconflicten mogelijk met betrekking tot uw bedrijfsactiviteit, arbeidsconflicten met uw medewerkers tot en met incasso.

Wilt u hierover eens van gedachten wisselen, maak dan een afspraak met een van onze adviseurs.

U heeft vast nog vragen. Over alle zaken waarmee u als ondernemer te maken kunt krijgen, kunnen wij u informeren. U kunt hiervoor contact met ons opnemen.

Aansprakelijkheidsverzekering

Als ondernemer kunt u aansprakelijk worden gesteld voor schade aan derden die ontstaat tijdens het uitvoeren uw werkzaamheden. Het gaat dan om schade aan personen of aan zaken. Aansprakelijk gesteld worden en aansprakelijk zijn is echter een wereld van verschil. Het verweer tegen een aansprakelijkheidsstelling neemt veel tijd in beslag. Tijd die u veelal niet heeft evenals de kennis en ervaring om dit in eigen hand te houden.

De aansprakelijkheidsverzekering of kortweg AVB beschermt uw onderneming tegen de financiële gevolgen van aansprakelijkheid. Een dekking van € 1.000.000,- per gebeurtenis met een maximum van € 2.000.000,- per jaar is een minimum vereiste. Hiermee voldoet u aan de maatschappelijke norm van goed ondernemerschap, welke door veel opdrachtgevers als vereiste wordt gesteld.

Als ondernemer blijft u eindverantwoordelijk voor al uw doen en laten, maar soms gaan de zaken nu eenmaal anders dan u vooraf had voorzien. Wij zijn u graag van dienst bij het kiezen van de juiste verzekering.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Als u een adviserend beroep of bedrijf heeft kunt u als ondernemer een beroepsfout maken waarvoor u aansprakelijk kunt worden gesteld. Het gaat bij beroepsfouten om vergissingen, verzuim, nalatigheid, onjuiste adviezen enzovoort.  De schade omvat (directe) zuivere vermogensschade.

Afhankelijk van uw beroepsgroep zijn er op maat gemaakte specialistische verzekeringen. Het betreft IT-bedrijven, adviesbureaus, accountants, notarissen, advocaten, assurantie tussenpersonen, makelaars, architecten, medici en ziekenhuizen.

Als u als ondernemer al langere tijd werkzaam bent in uw vakgebied, kunt u er voor kiezen het voorrisico mee te verzekeren. De verzekering dekt dan ook schades welke resulteren uit werkzaamheden die voor de ingangsdatum van de verzekering hebben plaatsgevonden. Het spreekt voor zich dat de schade op het moment van sluiten van de verzekering niet bekend mag zijn.
De kosten die u maakt om het advies opnieuw uit te voeren, vallen buiten de dekking.

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering? Wij adviseren u graag over de benodigde dekking en de premie op basis van uw situatie.

Milieuaansprakelijkheidverzekering

Elk bedrijf dat een activiteit verricht of de veroorzaker is van een incident waardoor milieuschade ontstaat, of dreigt te ontstaan, is aansprakelijk voor de ontstane schade. Een bedrijf moet maatregelen nemen om milieuschade zoveel mogelijk te voorkomen. Als er toch milieuschade ontstaat, dan moet het alle nodige maatregelen nemen om die milieuschade te beperken. Als er blijvende schade is, moet het bedrijf zorgen dat de milieuschade zoveel mogelijk wordt hersteld. Bovendien moet het alle kosten betalen. Deze nieuwe regelgeving werkt aanvullend op de bestaande regelgeving waarin aansprakelijkheid wordt geregeld, zoals de Wet bodembescherming .

Als ondernemer kent u als geen ander uw bedrijf en ook uw bedrijfsactiviteiten. De verplichting van de Wet milieubeheer is ook op u van toepassing. Bijna ieder bedrijf kan te maken krijgen met milieuschade. Zelfs als er niet met gevaarlijke stoffen wordt gewerkt. De verplichte sanering van grond en water is dan vaak een kostbare zaak. De vraag is hoe groot de kans is dat u daadwerkelijk als ondernemer wordt geconfronteerd met een milieuschade. Het risico wordt bepaald in een risicoanalyse.

Met een milieuaansprakelijkheidsverzekering kunt u deze onzekerheid voor uw bedrijf wegnemen omdat alle vormen van verontreiniging als gevolg van emissie zijn gedekt. De standaard dekking bestaat uit de kosten van de sanering van de grond, het grond- en oppervlakte water, de kosten voor het opruimen en afvoeren van asbest, gevolgschade van bodem- en waterverontreiniging, verweerbijstand voor de juridische kosten die het gevolg zijn van vorderingen van derden, onderzoekkosten en bereddingskosten.

Bestuurdersaansprakelijkheidverzekering

Als bestuurder van een bv, nv, stichting of vereniging (van eigenaren) bent u vooral bezig met uw werkzaamheden. Het is belangrijk om ook af en toe stil te staan bij de risico’s dat u persoonlijk aansprakelijk kunt worden gesteld voor de schulden die u maakt, waarvoor de vennootschap, stichting of vereniging in principe verantwoordelijk is. Men spreekt dan over onbehoorlijk bestuur.

De aansprakelijkheid van bestuurders wordt geregeld in Artikel 2:9 van het Burgerlijk Wetboek. Het verplicht de bestuurder tot het voeren van behoorlijk bestuur. Een definitie van behoorlijk bestuur is er niet. Het begrip wordt ingevuld door jurisprudentie, literatuur en ontwikkelingen zoals; de code Tabaksblad en de Balkenendenorm.

Het niet voldoen aan de publicatie- en boekhoudplicht is in de praktijk een reden tot persoonlijke aansprakelijkheid. Ook fusies en overnames geven hiertoe aanleiding. Daarnaast worden veel aansprakelijkheidsclaims tegen bestuurders ingesteld naar aanleiding van het faillissement van het vennootschappelijk bestuur.

Wij laten u graag zien wat de mogelijkheden zijn om u hiertegen te verzekeren.

Persoonlijke aansprakelijkheid

Voor bestuurstaken geldt een collectieve verantwoordelijkheid en voor alle bestuurders een hoofdelijke aansprakelijkheid. Dat betekent dat u als individuele bestuurder persoonlijk aansprakelijk kunt worden gesteld voor de volledige schade die voortvloeit uit fouten van uzelf of uw medebestuurders. De aansprakelijkheid van commissarissen is afgeleid van die van de bestuurders. Pas wanneer (kennelijk) onbehoorlijk bestuur is vastgesteld, wordt een onderzoek ingesteld naar commissarissen.

Bestuurders en commissarissen hebben te maken met:

  • Interne aansprakelijkheid; indien u als bestuurder of commissaris tekortschiet in de vervulling van uw taak, kan het bedrijf u aansprakelijk stellen.
  • Externe aansprakelijkheid; indien u onzorgvuldig handelt naar derden, zoals crediteuren, de Belastingdienst en werknemers, kunt u door hen aansprakelijk worden gesteld.

Wij kunnen samen met u bekijken welke mogelijkheden er zijn om deze aansprakelijkheid af te dekken.

Het zal u niet verbazen dat de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering een maatwerkproduct is. Hierover willen wij u graag informeren.