Werknemersverzekeringen

Ziekteverzuim werknemer

Zodra een werknemer zich ziek meldt ligt zijn werk stil. Uw bedrijf draait echter door en u krijgt er zelfs extra werk bij, vooral wanneer de werknemer langdurig ziek is. U bent namelijk, volgens de wet Poortwachter, verantwoordelijk voor de re-integratie van uw zieke werknemer. De loonkosten lopen gedurende twee jaar door. De hoogte is afhankelijk van de arbeidsovereenkomst of een CAO als die van toepassing is op uw bedrijf.

Belangrijk is de juiste mensen/instanties direct in te schakelen, waardoor uw bedrijfsvoering zo min mogelijk hinder ondervindt van het ziekteverzuim van uw medewerker. Als ondernemer kent u meestal uw medewerkers persoonlijk. Hierdoor kunt u een goede inschatting maken of een arbodienst en/of bedrijfsarts ingeschakeld moet worden. Uiteindelijk is binnen 6 weken na ziekmelding een plan voor re-integratie vereist. Meestal zal het niet zover komen, maar soms kan een ziekteverzuim langer duren. Het advies van de bedrijfsarts of arbodienst is dan noodzakelijk voor het verkrijgen van de benodigde probleemanalyse.

Met de ziekteverzuimcijfers en -percentages kunt u periodiek bekijken of het wenselijk is om het  werkgeversrisico van het ziekteverzuim af te dekken. De grootte van uw bedrijf en de hoogte van het uit te betalen ziekengeld in verhouding met de totale loonkosten spelen hierbij een belangrijke rol.

Veel gestelde vragen over dit onderwerp:

  • Hoe lang kunt u het uit te keren ziekengeld zelf betalen?
  • Is het mogelijk af te wijken van de wettelijke regelingen?
  • Wilt u het ziekteverzuim als gevolg van een arbeidsconflict verzekeren?
  • Is het ziekteverzuim verhaalbaar op derden?
  • Wat zijn de verplichtingen in het kader van de Wet Poortwachter?
  • Is wachtlijstbemiddeling mogelijk om het herstel te bespoedigen?
  • Worden re-integratiekosten vergoed?
  • Wat gebeurt er als de medewerker na 42 weken nog steeds ziek is?

Wij kunnen u van dienst zijn met het inzichtelijk maken van de mogelijkheden van verzekeren tegen de risico’s rond het ziekteverzuim van uw medewerkers. Denkt u hierbij aan bovengenoemde vragen. Het ziekteverzuimrisico verzekeren via een ziekengeldverzekering behoort tot de mogelijkheden.

Collectieve zorgverzekering

Als werkgever streeft u er naar dat alles binnen uw bedrijf optimaal verloopt. Een goede gezondheid van uw medewerkers is een belangrijk onderdeel hiervan. Meer dan ooit investeren bedrijven in de gezondheid van hun medewerkers. Zo bieden bedrijven bijvoorbeeld bedrijfsfitness en/of werkplekinrichting door een arbeidsdeskundige aan. Maar ook worden collectieve voorzieningen beschikbaar gesteld voor medewerkers .

De collectieve zorgverzekering is bij uitstek geschikt om als secundaire arbeidsvoorwaarde aan te bieden aan uw medewerkers. Uw werknemers kunnen, via u, hierdoor een aantrekkelijke korting krijgen op de premie van de zorgverzekering.

De collectieve zorgverzekering kan deel uitmaken van een groter pakket van maatregelen in het kader van verzuimmanagement. Door collectieve zorgverzekering en verzuimverzekering op elkaar af te stemmen, kan bijvoorbeeld het verzuim worden beperkt door wachtlijstbemiddeling.

Collectieve ongevallenverzekering

Als uw medewerker betrokken raakt bij een ongeval is dat erg vervelend, zeker als dat tijdens werktijd gebeurt. Met een collectieve ongevallenverzekering laat u zien dat u zich betrokken en verantwoordelijk voelt voor uw medewerkers.

Bij een collectieve ongevallenverzekering ontvangt uw werknemer een eenmalige uitkering als deze als gevolg van een ongeval komt te overlijden of invalide wordt. De dekking van de verzekering kan tijdens werk maar ook buiten werktijd en zelfs wereldwijd gelden.

De hoogte van de verzekerde bedragen kunt u zelf bepalen. Het is mogelijk om vaste bedragen of bijvoorbeeld een jaarsalaris te verzekeren. Bij blijvende invaliditeit volgt meestal een uitkering die hoger is dan bij overlijden. De hoogte van de uitkering is hierbij wel afhankelijk van de mate van invaliditeit.

Met een collectieve ongevallenverzekering biedt u werknemers, naast een collectieve pensioenregeling, een aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarde.

Collectieve pensioenregeling

Wilt u als werkgever een pensioenregeling opzetten voor uw medewerkers? Dan is het belangrijk eerst te (laten) controleren of u met uw bedrijf niet valt onder een verplichte pensioenregeling. Als er een verplichting is vanuit de CAO of het bedrijfspensioenfonds, trekt u namelijk meestal aan het kortste eind. Er is een uitzondering op de regel, bijvoorbeeld als het bedrijfspensioenfonds geen passende pensioenregeling biedt voor uw medewerkers.

Als er geen verplichting is, volgens de CAO of het bedrijfspensioenfonds, dan kunt u de mogelijkheden gaan toetsen. De inrichting van een pensioenregeling is vrij, maar de uitvoering is geregeld in de Pensioenwet.

Bij de inrichting van een pensioenregeling zijn er diverse mogelijkheden die u uw medewerkers kunt aanbieden. Belangrijk is dat de pensioenregeling een passende regeling voor uw bedrijf is. Kijkt u hierbij naar de pensioenlasten van nu en de toekomst. De vraag is dan: wat wilt en/of kunt u betalen. De ontwikkeling van uw personeel is hierbij van belang.